New ‘Banner’ editor Shiao Chong
Photo by Karen Huttenga